MAKALELER

BİTKİSEL HAM YAĞ İMALATINDA FASON ÜRETİMİN ÖTV İADESİ KARŞISINDAKİ DURUMU

Emre DENİZ*
* Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2024 / 5

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na (Kanun) ekli I sayılı listenin B (I/B) cetvelindeki malların, sanayi sicil belgesi sahibi imalatçılarca üretimde kullanılmaları halinde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik 8.10.2012 tarih ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu K...

TÜRKİYE’NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARININ DIŞ TİCARETİMİZE YANSIMALARI

Ferdi ÇETİN* - Meltem KESKİN**
* Avukat, Vergi Müfettişi-**Doç. Dr., Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi
2024 / 5

Çifte vergilendirme, vergiye tabi bir gelirin hem elde edildiği ülkede hem de geliri elde eden mükellefin yerleşik olduğu ülkede verginin konusu sayılması, dolayısıyla birden fazla ülkede vergilendirilmesidir. Vergiye tabi kazancın elde edildiği devlet ile kazancı elde edenin tabiiyetinde bulunduğu devl...

KÜRESEL ŞİRKETLER TARAFINDAN KULLANILAN AGRESİF VERGİ PLANLAMA YÖNTEMLERİ

Begüm KİREŞÇİ* - Birol KOVANCILAR**
*(YÖK) 100/2000 Doktora Programı Öğrencisi, ** Prof.
Dr. Manisa Celal Bayar Üniversitesi
2024 / 5

Vergi planlaması, küresel şirketler tarafından vergi yüklerini minimize etmek amacıyla yasal olarak kullanılan bir yöntemdir. Vergi planlaması uygulamasında ülkelerin vergi mevzuatları arasındaki vergisel anlamdaki boşluklardan yararlanılmaktadır. Vergi planlaması uygulamaları ülkelerin vergi kaybına ne...

TÜRKİYE’DE TİCARİ KAZANÇ UYGULAMASINDA YER ALAN MUAFİYET VE İSTİSNALAR ÖZELİNDE BİR REFORM ÖNERİSİ: SEÇİLMİŞ ÜLKE UYGULAMALARIYLA BİR DEĞERLENDİRME

Edanur BÜLBÜL* - Doğan BOZDOĞAN**
* Bilim Uzmanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi-**
Doç. Dr., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2024 / 5

Vergi, devlet ve devletin yetkilendirdiği kurumların, kamu harcamalarını finanse etmek için, gerçek veya tüzel kişilerden, kanuna dayalı olarak, cebren ve karşılıksız bir şekilde aldığı parasal değerlerdir. Devletlerin temel hedefi vergi gelirlerini artırmaktadır. Bu hedef doğrultusunda bazen vergi oran...

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA VERGİ MAHREMİYETİ VE İSTİSNALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Fatih ÇAVDAR*
* Dr.Öğr.Üyesi, Trakya Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü
2024 / 5

Vergilendirme sürecinde, idarenin farklı kaynaklardan birtakım bilgilere ulaşması olağan bir durumdur. Burada önemli olan elde edilen bilgilerin gizliliğinin sağlanması ve gerekli hallerde hukuka uygun olarak kullanılabilmesidir. İşte bu noktada, elde edilen bilgilerin korunmasına yönelik alınan tedbirl...

DİJİTAL REKLAMCILIĞIN YÜKSELİŞİ VE ULUSLARARASI VERGİLENDİRME POLİTİKALARI

Makbule Büşra EYİİŞ*
* Doktora Öğrencisi, Süleyman Demirel Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Fakültesi
2024 / 5

Dijitalleşmeye bağlı vergi sistemi oldukça yeni bir olgu olarak var olsa da ülkeler çeşitli vergi sistemleri geliştirmektedir. Ancak hızlı bir şekilde gelişim gösteren dijital teknoloji için değişmez bir vergilendirme yasasının uygulanması oldukça zordur. Uluslararası vergi sisteminin standartlarına uyg...

METAVERSE VE DİJİTALLEŞME: YÖNETİM MUHASEBESİ VE ORGANİZASYONEL DÖNÜŞÜM AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Taner EKEN* -İbrahim AKSU**
* Öğr. Gör. Dr., Bitlis Eren Üniversitesi-** Prof.
Dr. İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
2024 / 5

Dijital çağda bilgi ve iletişimde teknolojik gelişmenin hızlı artışı ve Metaverse’ün ortaya çıkışıyla sanal ortamlar, dijital varlıklar, dijital ikizler, Metaverse ticaret, siber güvenlik gibi gelişmeler muhasebe alanıyla etkileşim halindedir. Dijital dönüşüm, tüm sektörleri etkilemekle birlikte finans, ...

YÜKSEK KREDİ MALİYETİ ORTAMINDA İŞLETMELER İÇİN ALTERNATİF BİR FİNANSMAN MODELİ: SUKUK

Nevzat TETİK*
* Doç. Dr., İnönü Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
2024 / 5

Türkiye’de 2023’de parasal sıkılaştırma tedbirleri doğrultusunda artan politika faizlerinin etkisiyle bankalarda kredi maliyetleri çok yüksek limitlere ulaşmıştır. Ticari kredilere uygulanan ortalama faiz oranı yaklaşık %60 düzeylerine tırmanmıştır. Ülke ekonomisinde ağırlığı oluşturan Küçük Orta Boy İş...