KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN KORUMALI İŞ YERİ İNDİRİMİ UYGULAMASI

Ayşegül KÖKSAL*- Zeki DOĞAN**
*Doç.Dr.,Niğde Ömer Halisdemir Üni.,İşletme-**Prof.Dr.,Niğde
Ömer Halisdemir Üni.,İşletme
2020 / 1

Ülkemizde engelli vatandaşlarımız ile ilgili genel sorunları azaltmak, bunları topluma kazandırmak, gelişmelerini ve mutlu olmalarını sağlamak, mesleki rehabilitasyon ve istihdamlarını sağlamak veya artırmak için birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Özellikle engelli çalışan istihdamını sağlamak ve artırmak içi...

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) gelişmesiyle birlikte, dünyada dijital ekonominin kullanımı her geçen gün artmaktadır. Diğer taraftan, dijital ekonomi gelişmeye devam ederken, mevcut vergilendirme, finansal raporlama ve denetim kuralları dijital ekonomi faaliyetleri açısından yetersiz kalmaktadır. D...

MÜKELLEF HAKLARI BAĞLAMINDA VERGİ İNCELEMELERİNDE DİLEKÇE HAKKININ KULLANIMI

Hasan BAK* - Mahfuz BEDİR**
*Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı- ** Vergi
Müfettişi, Hazine ve Maliye Bak.
2020 / 1

Vergi incelemesinden maksat ödenmesi gereken verginin doğruluğunu tespit etmek ve sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen vergi incelemeleri mükelleflerle vergi idaresini karşı karşıya getirmektedir. Bu karşılaşmada vergi idaresi yetkilerini, mükellefler ise haklarını savunmaktadır. Çalışmamızda m...

7143 SAYILI KANUNA İLİŞKİN TAM İHLAL ve KISMİ İHLAL HALLERİNİN VERGİ İNCELEME SÜRELERİNE ve TARH ZAMANAŞIMINA ETKİSİ

Kemal Serkan KESKİN*- Yalçın ÇUHADAR**
*Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı- ** Vergi
Müfettişi, Hazine ve Maliye Bak.
2020 / 1

Çalışmamızda, yeni bir ‘zamanaşımı durma hali’ nin hüküm altına alındığı 7143 sayılı Kanunda öngörülen kısmi ihlal ve tam ihlal halleri tanımlanarak ihlal tarihi, vade tarihi ve ihlal türlerine göre yaptırım türleri irdelenmiş, açıklığa kavuşturulan tüm bu kavramsal çerçeve göz önünde bulundurularak uygulamad...

SWAP SÖZLEŞMELERDEN ELDE EDİLEN GELİRİN VERGİLENDİRİLMESİ

Ahmet KORKMAZ
Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2020 / 1

Türev sözleşmelerden elde edilen gelirlerin Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi yönünden vergilendirilmesinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci maddesi hüküm sürerken, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ve Damga Vergisi açısından ise istisna hükümleri mevcuttur. Para swapı ve faiz swapı işlemle...

FİNANSAL TABLO ANALİZ TEKNİKLERİNİN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN KULLANIM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Seçkin ARSLAN* - Tuğba KAYIKCIOĞLU**
*Dr.Öğr.Üyesi,Niğde Ömer Halisdemir Üni.,Bankacılık
ve Finans Böl.-**Muhasebe ve Finans Bilim Uzmanı
2020 / 1

Bu çalışma, Karaman ilinde faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin (SMMM) finansal analiz yapıp yapmadıkları ile finansal analiz yapmaları durumunda kullandıkları finansal tablo analiz tekniklerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca SMMM’lerin hangi amaçla finansal analiz yaptıkları, hangi anal...

Toplumun temel yapı taşı olan aile; birbirlerine karşı sorumlulukları bulunan bireyler arasında dayanışmayı esas alan ve önemi dolayısıyla devletin düzenleme alanında bulunan bir müessesedir. Dayanışma ve sorumlulukların bir sonucu olarak eşlerin birbirlerine, üstsoyun altsoya, altsoyun üstsoya ve kardeşin ka...

İKİLİ GELİR VERGİSİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yiğit YILMAZ
Vergi Müfettiş Yardımcısı
2020 / 1

Yüzyılın vergi reformu sloganıyla İskandinav ülkelerinde 1990’lı yıllarda uygulamaya konulan İkili Gelir Vergisi Sistemi, diğer vergi sistemlerinden farklılıklar içermektedir. Emek ve sermaye gelirlerinin farklı oranda vergilendirilmesini öngören İkili Gelir Vergisi Sistemi’nin saf formunda, sermaye gelirleri...

YENİ NESİL DİJİTAL YAYINCILIK PLATFORMLARI ve VERGİLENDİRİLMESİ

Oğuzhan ARMAĞAN
Vergi Müfettiş Yardımcısı
2020 / 1

Yeni nesil dijital yayıncılık platformlarının esas itibariyle gelirleri üyelik karşılığında aldıkları bedellerdir. Çalışmamızda üyelik gelirlerinin kazancı gelir unsurları itibariyle incelenmiştir. Bedelsiz olarak deneme süresi altında sunulan hizmetlerin vergilendirilmesine, yönelik değerlendirme yapılmıştır...

TÜRK VERGİ SİSTEMİNE GELECEKÇİ BİR YAKLAŞIM: ROBOT VERGİSİ

Yiğit YILDIZ
Vergi Müfettiş Yardımcısı
2020 / 1

Modern sanayi, 2000’ li yıllara değin üç büyük evrim geçirerek gelişimini tamamlamıştır. Sonrasında ilk kez Hannover 2011 Fuarında Almanların ortaya attığı Endüstri 4.0 adı verilen yeni bir döneme girilmiştir. Endüstri 4.0, birbirleriyle etkileşebilen, duyargalar aracılığı ile ortamı idrak edebilen ve veri an...

Tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir. Mükellefler açısından hakların kullanılması ve yükümlülüklerin doğması için önemli bir idari işlem olan tebliğ hükümlerine 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ...

Taşınmazların kiralanmasından elde edilen gayrimenkul sermaye iradının beyanında, mali idare verdiği özelgelerle tapuda adına kayıtlı olan kişinin muhatap olması gerektiği görüşüne sahiptir. Bu durum evli çiftlerin sahip oldukları ve tapuda birisi adına kayıtlı olan taşınmazlardan elde edilen gayrimenkul serm...

ÜLKEMİZDE BELGE DÜZENİ AÇISINDAN ELEKTRONİK DÖNÜŞÜMDE GELİNEN SON NOKTA: 509 SERİ NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİ

İhsan DURLANIK*- Naci YILDIRIM**
*Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir Uzmanı, **Gelir İdaresi
Başkanlığı, Gelir Uzmanı
2020 / 1

Kuzey Avrupa, Amerika ve Kanada gibi gelişmiş ülkeler ile uzak doğuda yer alan ticaret hacimleri yüksek olan ülkelerin sistemlerinin bir parçası haline gelen faturanın dijitalleşmesinde, Türkiye henüz mevzuat düzenleme süreçlerini tamamlayamamıştır. Ülkemizde gelinen son noktayı inceleyecek olursak Vergi Usul...

İZAHA DAVET MÜESSESESİNDE YENİ DÖNEM

Bayram GÜLÇİÇEK
Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2020 / 1

2016 yılında yasal zemine kavuşan, 2017 yılında yayımlanan tebliğ ile uygulamaya konulan izaha davet müessesesi, iki yılı aşkın bir süre tecrübe edildikten sonra 7194 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenmiştir. Mükelleflerin izahta bulunmaları gereken tarih ile beyanname verme ve ödeme sürelerinde değişikliğe gi...

Kentsel rantların vergi idaresince hakkaniyetli bir şekilde vergilendirilememesi son yıllarda oldukça tartışılan bir konu olmuştur. Türk Gelir Vergisi Kanunu’nun yapısal zafiyet ve eksiklikleri bu olgunun arkasında yatan en önemli nedenler arasındadır. Bu nedenle, son yıllarda yürütülmekte olan Türk gelir ver...