Çevre sorunları günümüzde önemli boyutlara ulaşmıştır. Yüksek miktarda plastik tüketimi ve kontrol dışı plastik atıklar bu sorunları daha da arttırmaktadır. Başta mikroplastikler olmak üzere plastik ve plastik türevleri, deniz ve okyanuslardaki biyolojik çeşitliliği tehdit eder hale gelmiştir. Bu durum hüküme...

GELİR VERGİSİ UYGULAMASINDA 7194 SAYILI KANUNLA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İmdat TÜRKAY
Gelir İdaresi Grup Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2020 / 3

7.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Gerçek kişilerin elde ettikleri gelirin vergilendirilmesi...

7143 SAYILI YASA KAPSAMINDA VERGİ İNCELEMESİ MUAFİYETİ HUSUSUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

İkrabin AYTEKİN* Beyhan KILINÇER**
Dr. Mali Müşavir* Öğr. Gör. Dr.**
2020 / 3

Kamu hizmetlerinde harcanmak üzere, kanuni bir ödev ve sorumluluk olarak gerçek ve tüzel kişilerden topladığı vergiler, kamu harcamalarında devletin temel gelir kaynağını oluşturmaktadır. Ancak vergi oranlarının yüksekliğinin yansıra vergi sisteminin adaletsiz olduğu düşüncesi, kazancın bölüşülmesinin istenme...

VERGİNİN MALİ AMACI AÇISINDAN TÜRKİYE’DE 1990-2018 YILLARI ARASI DÖNEMDE VERGİ GAYRETİNİN İNCELENMESİ

Mert YILDIRIM
Doktora Öğrencisi, Anadolu Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye
Bölümü
2020 / 3

Vergi, devletin en önemli gelir kaynağıdır. Devletin vergilemedeki en temel amacı, mali amaç olarak adlandırılan, kamu harcamalarını karşılamak için yeterli geliri sağlamaktır. Vergi kapasitesi ve vergi gayreti kavramları ise bir ülkedeki vergilenebilir ekonomik potansiyeli ve devletin bunun ne kadarını vergi...

MOBIL UYGULAMA GELİŞTİRİCİLERİNİN KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

Erhan TEKİN
Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2020 / 3

Bilgi paylaşımı, haberleşme, eğlence gibi insanın sosyal ve ekonomik hayatını doğrudan etkileyen konulara ilişkin geliştirilen mobil uygulamalar, cep telefonu ve tablet kullanımının yaygınlaşmasıyla insanların hayatına günden güne daha da fazla girmekte dolayısıyla da bireylerin tüketim sepetindeki hacmi artm...

FİNANSAL KRİZLERİN TESPİTİ İÇİN ERKEN UYARI SİSTEMLERİ ve BİR MODEL ÖNERİSİ

*Ercan Serdar TOKSOY **Suna ŞAHİN
*Vergi Müfettiş Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
**Dr,Öğr.Üyesi,İstanbul Yeni Yüz Yıl Üni.
2020 / 3

Küreselleşme ile birlikte ekonomilerin hızla büyümesi, ülkelerin finansal konulardaki yönetimini zorlaştırmış ve birçok konuda belirsizliklerin oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bu sorunların başında, finansal faaliyetlerin kontrolünün zorlaşması, borçlanma gereği yatırımların azalması, kredi ihtiyacı ve borçla...

BİNEK OTOMOBİLLERE GETİRİLEN GİDER KISITLAMASININ VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU ve UYGULAMA ALANI

Tugay KOSKA
Vergi Müfettiş Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2020 / 3

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 13. ve 14. maddeleri ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ve 68. maddelerine ilave hükümler getirilmiştir. Söz k...

Türkiye’de idari, mali ve nüfus kapasitesi bakımından mahalli idareler içinde ön plana çıkan birimler, büyükşehir belediyeleridir. Gün geçtikçe kaynak kullanımını artıran ve yerel kamu hizmetlerinin baş yüklenicisi haline gelen büyükşehir belediyeleri, gerek merkezi yönetimden yapılan transferlerin yerel ihti...

LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARI ESAS SERMAYE PAYLARINI ŞİRKETE DEVREDEBİLİRLER Mİ?

Soner ALTAŞ
Dr. Başmüfettiş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
2020 / 3

Limited şirkette esas sermaye payının bedeli şirket sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde, nakit veya ayın olarak yahut bir alacağın takası yoluyla ya da sermaye artırımında olduğu gibi, serbestçe kullanılabilecek özkaynakların esas sermayeye dönüştürülmesi yoluyla ödenir. Limited şirkette esas sermaye payları se...

DİJİTALLEŞEN DÜNYADA DİJİTAL HİZMET VERGİSİ: ÖRNEK ÜLKE UYGULAMALARI ve TÜRKİYE

Ulvi SANDALCI* Ozgür SAYGIN**
Araş. Gör. Dr.* Dr. Öğr. Üyesi**
2020 / 3

Ekonominin dijitalleşmesi ile birlikte şirketler birçok ülkede herhangi bir fiziki varlıkları olmadan hizmet sunumu gerçekleştirmekte ve kazanç sağlamaktadırlar. Söz konusu şirketlerin dijital hizmet sunumu yaparak kazanç sağladıkları ülkede fiziki varlıkları olmadıkları için vergilendirmede sorunlar ortaya ç...

ÇİN’İN GELİŞEN EKONOMİSİ ve VERGİ SİSTEMİ

Yiğit YILMAZ
Vergi Müfettiş Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2020 / 3

Çin Halk Cumhuriyeti’nin, 1949 yılında kuruluşunun ardından ülkede ekonomik ve vergisel açıdan çok sayıda reformlar yapılmıştır. Son 70 yılda ülkede yapılan reform hareketleri ülkenin gelirlerini artırmakla kalmamış halkın refah seviyesinin ve gelir düzeyinin artmasına da sebep olmuştur. Günümüzde dünyanın en...

TÜRKİYE’DE SAHTE FATURA YOLUYLA KDV KAÇAKÇILIĞI PROBLEMİ: PROBLEM ANALİZİ

Ertan GÜVENDİ
Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2020 / 3

Sahte fatura yoluyla KDV kaçakçılığı problemi Türk vergi sisteminin uzun süreli ve kronik bir problemidir. Yol açtığı sonuçlar itibariyle vergi sisteminin tamamı üzerinde olumsuz etkilere sahip olan bu problemin çözüme kavuşturulması sadece vergi gelirleri açısından değil aynı zamanda vergi sisteminin diğer u...

SÜRDÜRÜLEBİLİR VERGİ POLİTİKASI

Şansel ÖZPINAR
* Dr. Öğr. Üyesi
2020 / 3

Yeni küresel kalkınma gündemi (2015-2030) ile öne çıkan sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasında kullanılacak araçların başında vergi politikası gelmektedir. Vergileme, hem sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasında gerekli finansman kaynağını oluşturması açısından, hem de sürdürülebilir kalkı...

ABD PERAKENDE SATIŞ VERGİSİ ve KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞILAŞTIRMASI

Birol UBAY
Dr., Gelir Uzmanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2020 / 3

Perakende Satış Vergisi (PSV), Katma Değer Vergisi (KDV) gibi genel tüketim vergileri, yerel vergiler olup ülke ya da eyalet sınırları içindeki genel tüketim harcamalarını vergilemeyi amaçlar. Diğer yandan genel tüketim vergileri, varış ülkesinde vergileme ilkesi nedeniyle, uluslararası mal ve hizmet ticareti...