VERGİ BORÇLARINDA SÜREKLİ YAPILANDIRMA “KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME MÜESSESESİ”

Bayram GÜLÇİÇEK
Vergi Müfettişi,Hazine ve Maliye Bakanlığı
2020 / 5

Ülkemizde öteden beri vergi/matrah artırımı ve çeşitli amme alacaklarının yapılandırılmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılagelmiştir. Yapılan bu yasal düzenlemelerde, başta vergi borçları olmak üzere, bazı kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacaklarının tahsilatının hı...

24 Ocak 1980 kararları Türkiye ekonomisi açısından bir dönüm noktasıdır. Bu bağlamda, 1980'den sonra uygulanan dışa açık ve ihracata dayalı ekonomi politikası ülkeye önemli değişiklikler getirmiştir. 24 Ocak kararları enflasyonu düşürmek, ödemeler dengesini düzeltmek, ihracatı artırmak ve serbest piyasa ekono...

Sahte fatura yoluyla KDV kaçakçılığı problemi Türk vergi sisteminin uzun süreli ve kronik bir problemidir. Yol açtığı sonuçlar itibariyle vergi sisteminin tamamı üzerinde olumsuz etkilere sahip olan bu problemin çözüme kavuşturulması sadece vergi gelirleri açısından değil aynı zamanda vergi sisteminin diğer u...

ENVANTER DEFTERİ ile ENVANTER (STOK) İNCELEMELERİNDEKİ AKSAKLIKLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Emre AKIN* Süleyman ÇİFÇİ**
Vergi Müfettişi,Hazine ve Maliye Bakanlığı* Vergi Müfettişi,Hazine
ve Maliye Bakanlığı**
2020 / 5

Ekonomik büyüklük içerisinde, emtia üretim ve satışı önemli bir yer tutmakla birlikte vergiye tabi işlemler boyutuyla da önemli bir gelir kaynağıdır. Ancak emtia üretim ve satışının gerçekleşmesini müteakip kayıt ve beyanlara yansıtılması da bir o kadar önemlidir. Bu hususun ne kadar doğru gerçekleştiği de ve...

ÖZELGELER ve YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE UZLAŞMA MÜESSESESİNDE HATANIN DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR ve VERGİ USUL KANUNUNUN 3.MADDESİ KAPSAMINDA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Cihan TÜRKER* Nazik ÇINAR**
Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı* Gelir
Uzman Yardımcısı,Hazine ve Maliye Bakanlığı**
2020 / 5

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan uzlaşma müessesesinin konusunu oluşturan hususlarda hataların bulunması, uzlaşmanın taraflarının ön görmediği bir durumdur. Bu nedenle ihtilaf konusu hususlar üzerinde uzlaşmaya varılırken hatanın varlığı sorgulanmamaktadır. Bir başka ifadeyle sakatlanmış iradeler ile...

TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA EREN ŞİRKETLER HAKKINDA YAPILAN VERGİ TARHİYATLARININ HUKUKA UYGUNLUĞU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Talat ŞENER
Vergi Müfettiş Yardımcısı,Hazine ve Maliye Bakanlığı
2020 / 5

Şirketlerin hukuk düzeninde varlığı ticaret sicilinden silinmeleriyle birlikte ortadan kalkmaktadır. Hukuki olarak herhangi bir ehliyeti olmayan hükmi şahısların temsilinden söz etmek mümkün değildir. Herhangi bir tüzel kişiliği olmayan şirketler adına vergi tarhiyatı yapmak suretiyle idari işlem tesis etmek...

YOL VERGİSİ (YOL ve TRAFİK KATKI PAYI), BENZERİ YABANCI ÜLKE UYGULAMALARI ve ÖNERİLER

Fatih SARAÇOĞLU* Öner GÜMÜŞ**
Doç.Dr.* Dr.**
2020 / 5

Yol vergisi, Osmanlı Devleti’nde uygulanmış ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında da başvurulan bir vergi olup, sonradan yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak son günlerde gündeme gelen “Yol ve Trafik Katkı Payı”, Motorlu Taşıtlar Vergisi’ nin %10’u oranında tahsil edilecek olan yeni bir yol vergisi olarak ortaya çıkmı...

SAHTE BELGE DÜZENLEME ve KULLANMA SUÇLARININ SUÇ ve CEZADA ORANTILILIK İLKESİ KARŞISINDAKİ DURUMU

Levent ÖZKAYA
Vergi Müfettişi,Hazine ve Maliye Bakanlığı
2020 / 5

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde sahte belge düzenleme ve kullanma suçlarına üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Farklı hukuki menfaatleri ihlâl eden bu iki suça aynı cezanın öngörülmesini, cezaların suç teşkil eden eylemlerin ağırlığına göre verilmesini ifade eden suç ve cezada orantı...

MÜKELLEFLERİN VERGİYE UYUMUNUN ÖLÇÜLMESİNDE ZAMAN FAKTÖRÜNE YÖNELİK BAZI DEĞERLENDİRMELER

Yahya ÖZTÜRK
Vergi Müfettiş Yardımcısı,Hazine ve Maliye Bakanlığı
2020 / 5

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesinde bazı mükelleflerin maddede belirtilen şartları sağlamaları halinde %5 oranındaki vergi indirimden yararlanabileceği belirtilmiştir. Maddede yer alan şartlar, kanun koyucunun mükelleflerin vergiye uyumlu olup olmadığına ilişkin hangi kriterleri baz ...

TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TEMEL SORUNLARI ÜZERİNE

Serkan TOLGA
Vergi Müfettiş Yardımcısı,Hazine ve Maliye Bakanlığı
2020 / 5

Kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla, kişilerden ve kuruluşlardan kanun yoluyla toplanan para olan vergi, en önemli kamu finansman aracıdır. Ancak dünya tarihi irdelendiğinde verginin bu öneminden öte fonksiyonları olduğu görülecektir. Bu fonksiyonlar siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri alanda kendini gösterm...

Türk Hukukunda anonim ve limited şirketin yönetimi ile temsili Türk Ticaret Kanunu’nda; kanuni temsilcileri ile limited şirket ortaklarının şirketin ödenmeyen vergi borçlarına dair sorumlulukları 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. Avr...

Vergi incelemesi yapılabilmesi için mükelleflerden ibrazı istenilen yasal defter ve belgelerin, inceleme süresi içerisinde inceleme elemanlarına ibraz edilmediği durumlarında düzenlenen vergi inceleme ve vergi suçu raporlarının mükellefler tarafından dava konusu edilmesi durumu ile çok sık karşılaşılmaktadır....

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ

Gencay KARAKAYA* Emre KAÇAN**
Dr.Öğretim Üyesi* Mali Hizmetler Uzmanı**
2020 / 5

Finansal performans kavramı kamu idareleri açısından önemli konulardan birisi haline gelmiştir. 5018 sayılı kanunda yer alan ve kamusal nitelikteki harcama süreçlerinden beklenen; kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, finansal performans araçları ile ölçüldüğünde beklenen ile gerçekleşen ar...

SATIŞ İADELERİ ile İADE OLASILIĞININ VERGİ MEVZUATINA, TFRS’YE ve BOBİ FRS’YE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet AKTAŞ* Olgay VANLI**
Vergi Müfettişi,Hazine ve Maliye Bakanlığı* Vergi Müfettişi,Hazine
ve Maliye Bakanlığı**
2020 / 5

Satış konusu ürünlerin iadesinin mümkün olduğu işlemlerde işletmelerin iade ihtimalini dikkate almaları ve buna göre nasıl bir raporlama yapacaklarını bilmeleri gerekir. Mali mevzuatımız ve uluslararası standartlarda bu hususla ilgili farklı hükümler yer almaktadır. Bu çalışma vergi mevzuatımızda ve muhasebe ...

KORONAVİRÜS (COVID-19) KÜRESEL SALGINI DOLAYISIYLA TÜRKİYE ve BAZI GELİŞMİŞ ÜLKELERDE ALINAN EKONOMİK ve MALİ TEDBİRLER

Hakan ÖZDEMİR* Okan ATAK** Zafer HATIPER***
Vergi Müfettişi* Vergi Müfettişi ** Vergi Müfettiş
Yardımcısı,Hazine ve Maliye Bakanlığı***
2020 / 5

Aralık 2019’da ilk olarak Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Koronavirüs (COVID-19), hızlı bir küresel yayılım göstererek tüm Dünya ülkelerini etkilemiş olup, Dünya Sağlık Örgütünce küresel salgın ilan edilmiştir. Bütün Dünya ülkelerine yayılan ve bu noktada Mart 2020’de de ülkemizde görülen koronavirüs küre...