MALİ GÜÇ İLKESİ PERSPEKTİFİNDEN GAYRİMENKULLERDE “KONUT” İSTİSNASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

04.06.20210

Gayrimenkul sermaye iradı sahiplerine yönelik uygulanan “konut istisnası” uygulamasından yararlanabilmek için getirilen sınırlamalar, vergide eşitlik prensibinin odak noktası olan mali güç ilkesi DEVAMINI OKU

YAPI KOOPERATİFLERİNDE KAT KARŞILIĞI SÖZLEŞME İLE ARSA TEMİNİ VE ORTAK DIŞI İŞLEM SONUCU KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET KAYBI-MÜKELLEFİYET TESİSİ

04.06.20210

Bu makalede; yapı kooperatifleri, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunuyla beraber, başta 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu DEVAMINI OKU

TÜRKİYE’DE VERGİ TAHSİLAT ORANLARI VE TEŞVİK SİSTEMİ KAPSAMINDAKİ YATIRIMLARIN DAĞILIMI: İLLER İTİBARİYLE KÜMELEME ANALİZİ

04.06.20210

Vergi performans göstergesi niteliğindeki vergi tahsilat oranları mikro ve makro nitelikli faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörler kapsamında yer alan yatırım teşvik sistemi kapsamında uygulana DEVAMINI OKU

HEKİMLİK ÜCRETLERİNİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

08.06.20210

Mesleğini bir işverene bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına açmış oldukları özel kliniklerde icra eden hekimlerin vermiş olduğu hizmetler karşılığında bedel tahsil etmemesi veya emsal bedeline n DEVAMINI OKU

HİZMET ERBABINA LOJMAN TAHSİSLERİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR VE TARAFLARIN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

04.06.20210

İşverenlerce, hizmet erbabına işyerinde ve işyeri müştemilatında barınma imkanı sağlanması ile işyerinin ve işyeri müştemilatının dışında barınma imkanı sağlanması, hizmet erbabına lojman kapsamın DEVAMINI OKU
Dünyada hızla gelişen yapay zeka teknolojileri artık hemen her alanda kullanılmaya başlanm
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 153/A maddesinde yapılan düzenleme ile sahte fatura düzen
Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte ticaret alanında önemli değişiklikler olmuştur. B
Girişimcilerin yatırım yapma kararını, yatırım yapacağı sektörün karlılık oranlarının yanı