PARAFİSKAL BİR KURUM OLARAK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN YENİ KORONAVİRUS (COVID-19) SALGIN SÜRECİNDE MALÎ YAPISINDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER

Recep TEMEL*
* Doç. Dr., Yozgat Bozok Üni., İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, Maliye Bölümü
2022 / 1

Mart 2020 itibariyle dünyada ve Türkiye’de COVID- 19 bir hastalık olarak tanımlanmıştır. Hastalığın bulaşıcı doğası nedeniyle hastalanan kişi sayısındaki artış ekonomik, sosyal ve mesleki riskleri doğurmuştur. Bu araştırmanın konusu ve aynı zamanda amacı Mart 2020 - Temmuz 2021 döneminde COVID-19 kaynak...

ÜCRETİN VERGİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BAZI ELEŞTİRİ VE ÖNERİLER

Ertuğrul Kutay ÜNAL*
Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2022 / 1

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre tasnif edilen 7 gelir unsurundan biri olan ücret geliri, vergilendirilen mükellef sayısı ve tarh edilen vergi tutarı birlikte değerlendirildiğinde en büyük hacme sahip vergi türüdür. Özellikle kaynakta kesinti yönünde kullanılan anlamıyla, tevkifata tabi tutulmuş ...

TÜRKİYE MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI KAPSAMINDA FAKTORİNG ŞİRKETLERİ AÇISINDAN HASILAT VE VERGİ ETKİSİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Uğur KAYA* - Bilal GEREKAN**
* Prof. Dr., Karadeniz Teknik Üni., İ.İ.B.F.-**Prof.
Dr., Karadeniz Teknik Üni., İ.İ.B.F.
2022 / 1

Bu çalışmanın amacı, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde faktoring şirketleri açısından oluşan hasılat ve buna bağlı ortaya çıkan vergi etkisinin muhasebeleştirilmesidir. Muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde, faktroring şirketi tarafından elde edilmesi be...

MATBAA İŞLETMELERİNDE MALİYET SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI: SİPARİŞ MALİYETİ YÖNTEMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Aynur AKPINAR* - Belgin DÖNMEZ GÜMÜŞ**
* Dr. Öğretim Üyesi, KTO Karatay Üniversitesi -**Vergi
Müfettişi, Doktora Öğrencisi, KTO Karatay Üni
2022 / 1

Ticari, sınai, mesleki her türlü iktisadi faaliyette bulunan işleme sahiplerinin bu faaliyetlerindeki en önemli amacı kazanç sağlamak ve bunu mümkün olduğu kadar maksimize etmektir. Faaliyetlerle hedeflenen bu kazanç, onu elde etmek için yapılan iktisadi faaliyetler sırasında katlanılan maliyetlerle ter...

AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE VE PETROL PİYASASININ DENETİMİ

Ertuğrul TURAN*
* Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2022 / 1

Petrol ve LPG piyasasının etkin bir şekilde çalışması, akaryakıt kaçakçılığının ve hileli yakıt faaliyetlerinin engellenmesi, rekabet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi amacıyla 30 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanu...

TÜRKİYE’NİN GENÇ NÜFUS AVANTAJI, GENÇ İŞSİZLİK SORUNU VE GENÇ GİRİŞİMCİ DESTEKLERİ

Özgür ŞAHAN* - Özgür SARAÇ**
* Dr. Öğr. Üyesi, Sinop Üniversitesi, İİBF-** Doç.
Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF
2022 / 1

Türkiye’nin nüfus haritası içinde genç nüfus önemli bir paya sahiptir ve bu durum özellikle Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında demografik bir avantajdır. Lakin Türkiye sahip olduğu genç nüfus avantajının yanı sıra yüksek genç işsizlik oranına da sahiptir. Yüksek orandaki genç işsizlik hem sorgulanması ...

OECD VE AB ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE’NİN KDV ORAN YAPILARININ SEÇİLMİŞ ÜLKELER BAZINDA KARŞILAŞTIRILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Güray AKBAL*
* Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dr. Öğrencisi
2022 / 1

Harcama vergilerinin içinde ülkemizde tabanı en geniş olan vergi, Katma Değer Vergisidir (KDV). Söz konusu vergi, Dünya’da ABD’nin de dâhil olduğu çok az ülkede uygulanmadığı halde diğer bütün ülkeler tarafından uygulanmaktadır. Söz konusu vergi, verginin fiskal ve mali amaçlarına en etkin cevap vermesi...

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ORTAK KONSOLİDE KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ UYGULANABİLİRLİĞİ

Mustafa Cemil KARA*
* Dr., Grup Başkanı, Gelir İdaresi Başkanlığı
2022 / 1

Avrupa Birliği (AB), farklı üye ülkelerde ekonomik faaliyet gösteren şirketler için uyum maliyetlerini azaltmak ve bu ülkeler arasında zararlı vergi rekabeti kaynaklı matrah aşındırmalarının önüne geçmek için Ortak Konsolide Kurumlar Vergisi (Common Consolidated Corporate Tax Base-CCCTB) önerisini 16 Ma...

TÜRKİYE’DE VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARIN VERGİ TÜRLERİNE GÖRE HESAPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ (2005-2020 YILLARI)

Adnan GERÇEK* - Esra UYGUN**
Prof. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F.-**Öğr.
Gör. Dr., Tokat Gaziosmanpaşa Üni.
2022 / 1

Vergiler kamu gelirleri içinde en büyük paya sahip olduğu ve en sağlıklı gelir kaynağı özelliği taşıdığı için, bunların zamanında ve eksiksiz toplanması çok önemlidir. Bu durum vergi kaybının en aza indirilmesini de gerekli kılmaktadır. Vergi kaybı, mükelleflerin vergi konularına yeterince nüfuz edememe...

VERGİ DENETİMİ ALGISI: İSTANBUL İLİ ALAN ARAŞTIRMASI

Işıl AYAS* - Musa KELEŞ**
*Dr. Öğretim Üyesi, Sakarya Üni.-**SMMM, Doktora Öğrencisi,
İstanbul Üni.
2022 / 1

Vergi ödevinin zamanında ve eksiksiz yapılıp yapılmadığının kontrolü vergi denetimi ile mümkündür. Vergi denetimi ödenmesi gereken verginin doğruluğunu araştırıp, sağlamak üzere yapılır. Bu çalışmada vergi denetim algısını ölçmek üzere İstanbul ilindeki 329 vergi mükellefine anket yapılmıştır. Çalışmanı...

BÜTÇE OKURYAZARLIĞI: EGE BÖLGESİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

İsmail CİĞERCİ* - Makbule PEHLİVAN**
* Dr. Öğr. Üyesi, Afyon Kocatepe Üni.-** Bilim Uzmanı,
Afyon Kocatepe Üni.
2022 / 1

Bütçe okuryazarlığı kavramı bütçe süreçlerinin takibini sağlayabilen, bu süreçlere katılımı gerçekleştiren, açıklanan rakamları anlayıp yorumlayabilen, bu süreci sorgulayabilen, temelde kendi bütçesini yönetebilen, devletin bütçe süreçlerini anlayabilen aynı zamanda pozitif vergi bilincine sahip olan bi...