OECD’NİN KÜRESEL ASGARİ ORANLI KURUMLAR VERGİSİ ÖNERİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Murat İÇMEN*
* Dr. Öğr. Üyesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni.
2022 / 5

Bu çalışmada Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) öncülüğünde geliştirilen küresel asgari oranlı bir kurumlar vergisi önerisi ele alınmaktadır. Amacımız 137 ülkenin imzaladığı ve 2023 yılından itibaren uygulamaya geçeceğini taahhüt ettiği bu önerinin genel bir değerlendirilmesinin yapılmasıdır. ...

ÖRNEKLERLE OTO BİODİZELLİ MOTORİN TESLİMLERİNDE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İADESİ

Levent ÖZKAYA* - Ali EROL**
* Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı-**Vergi
Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2022 / 5

Oto biodizelli motorin teslimlerinde harmanlayıcıya özel tüketim vergisi iadesi yöntemini odak noktamıza aldığımız çalışmamızda öncelikle ülkeleri böyle bir harmanlama yapmaya iten nedenler araştırılmıştır. Ardından gerek harmanlamada kullanılan biodizel ve motorin teslimlerinin gerekse harmanlama işlemi s...

DİJİTAL EKONOMİNİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ÜLKE DENEYİMLERİ

Taha ARTUÇ* - Tülin CANBAY**
* Arş. Gör., Manisa Celal Bayar Üni.-** Prof. Dr.,
Manisa Celal Bayar Üni.
2022 / 5

Teknolojide yaşanan büyük gelişim, küresel düzeyde ekonomik faaliyetlerin dijitalleşmesine ve bunun bir sonucu olarak da dijital ekonomi kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dijital ekonomi, temelde büyük kolaylıklar sağlasa da ülkeler açısından vergilendirme ile ilgili ciddi sorunları da beraberi...

BİNEK OTOMOBİLLERİN TAMAMEN VEYA KISMEN TİCARİ FAALİYET AMACIYLA KULLANIMI

Ferhat ÇİNÇİN*
* Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2022 / 5

İşletmelerin ticari faaliyetleri dolayısıyla önemli bir gider kalemi olan binek otomobiller; vergi idaresi tarafından suiistimali engellemek amacıyla her zaman mercek altında olup, düzenlemeye açıktır. 7194 sayılı kanunun 13. Madde düzenlemesi ile özel amaçla kullanımının da kaçınılmaz olduğu binek otomob...

Küreselleşmeyle birlikte yaşanan krizler, finansal bilgi kullanıcılarının daha şeffaf nitelikteki finansal tablolara duydukları gereksinimi artırmıştır. Nitekim olumlu/olumsuz içerikteki görüşlerinin yer aldığı denetim raporları, zamanla bilgi kullanıcılarının karar alma aksiyonlarında yetersiz kalmıştır. ...

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN GİDER KAYDEDİLMEMESİNE YÖNELİK DÜZENLEMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Özgür BİYAN* - Sinan AKYOL**
* Doç. Dr., Bandırma Onyedi Eylül Üni.- ** Maliye Bilim
Uzmanı
2022 / 5

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda motorlu taşıtlara ilişkin olarak ödenen servet vergisinin gelir üzerinden alınan vergilerin safi tutar tespitinde gider kaydedilemeyeceği ana kural olarak hüküm altına alınmıştır. Diğer yandan bazı faaliyetlerle iştigal eden mükellefler ile motorlu taşıt türleri gider k...

VERGİ DENETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE ETKİN BİR VERGİ DENETİMİ İÇİN ÖNERİLER

Zeki DOĞAN* - Faruk TAŞYÜREK**
* Prof. Dr., Niğde Ömer Halisdemir Üni.-**** Vergi
Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2022 / 5

Kayıt dışı ile mücadele; kaynakların etkin kullanılması, rekabet ortamının tesis edilmesi, vergi güvenliği müessesinin korunması ve vergilendirmede adaletin sağlanması için sürekli gündemde olan bir konu olmuştur. Bununla birlikte, devletler çeşitli gerekçeler ile vergi, resim, harç ve benzeri adlar altın...

COVID-19 SALGINININ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINA ETKİSİ

Eda KÖSE* - Mehmet Akif ALTUNAY** - İsmail BEKCİ***
*Dr.,Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni.-**Doç. Dr., Süleyman
Demirel Üni.-****** Prof. Dr., Süleyman Dem
2022 / 5

Bu çalışmada anket ile Isparta, Burdur ve Antalya illerinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının COVID-19 sürecinde nasıl etkilendiklerini araştırmaktır. Aynı zamanda çalışmada, salgın sürecinde yapılan değişikliklere nasıl uyum sağladıklarının yanı sıra karşılaştıkları sorunları saptamaktır....