VERGİ UYUMU DENEYLERİNİN DIŞ GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

İsa SAĞBAŞ* - Erhan ÇELİK**
* Prof. Dr., Afyon Kocatepe Üni.- ** Öğr. Gör., Alanya
Alaaddin Keykubat Üni
2021 / 11

Vergiye gönüllü uyumun en önemli belirleyicisi vergi kaçırma davranışıdır. Allingham ve Sandmo’nun 1972 yılındaki bireysel vergi kaçırma kararını ekonomik model kullanarak araştıran teorik çalışmaları ile vergi uyumu konusunda Friedland ve arkadaşlarının 1978 yılındaki deneysel çalışmaları alanında öncü...

TÜRKİYE EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ VE PANDEMİ: 2018 KRİZİ

Seda ÖZNUR*
* Doktora Öğrencisi, Aydın Adnan Menderes Üni
2021 / 11

Ekonomilerdeki makroekonomik istikrarsızlıklar beraberinde finansal kırılganlıkları getirmesi ve kriz ortamına sürüklemesi sebebiyle üzerinde önemle durulması gereken başlıca sorunlar olarak görülmektedir. Kriz olgusu bir ülkenin içinde başlasa da sonrasında küresel boyutta yayılmakta ve diğer ülkeleri ...

TÜRKİYE’DE ASGARİ ÜCRETİN VERGİLENDİRİLMESİ TARTIŞMASI

Levent Yahya ESER*
* Prof. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, İ.İ.B.F.
2021 / 11

Türkiye’de asgari ücretin vergi dışı bırakılması tartışması sürekli gündeme gelmektedir. Yapılan tartışmalar kamuoyunu bir süredir meşgul etmekle birlikte bu konuda kalıcı çözüm getirecek bir öneri geliştirilememektedir. Bu çalışma, Türkiye’de asgari ücretin vergilendirilmesinin mi vergilendirilmemesini...

VERGİ SUÇLARI AÇISINDAN “HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI” MÜESSESESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ramazan ARMAĞAN* Ayşe ARMAĞAN**
*Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi- ** Dr. Öğr.
Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
2021 / 11

Hukuk sisteminin temelini oluşturan suç ve ceza konusu, vergi hukukunda da ana unsur konumundadır. Geleneksel yaklaşımda, ceza uygulanmasıyla suç işlenmesinin önlenmesi, toplumda adalet duygusunun sağlanması, suçlunun ders alması veya caydırılması amaçlanmıştır. Çağdaş yeni yaklaşımlarda ise cezalandırı...

TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA VERGİ İDARESİ AÇISINDAN GERÇEKTEN FAYDALI BİR KURUM MUDUR?

Mustafa TAYTAK* - Bahar TOPAL**
*Doç. Dr. Uşak Üniversitesi- **Gelir Uzmanı, Hazine
ve Maliye Bakanlığı
2021 / 11

Vergi mevzuatlarında yaşanılan sürekli ve kendi içinde çelişkili durumlar ortaya çıkarabilecek değişiklikler, vergi kanunlarını karmaşıklaştırmakta ve anlaşılması güç bir duruma getirmektedir. Bu durum vergisel uyuşmazlıkların artmasına ve türevlenmesine yol açabilmektedir. Bu çalışma, vergi uyuşmazlıkl...

BİR SERVET VE DIŞSALLIK VERGİSİ OLARAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN TOPLUMSAL ALGISI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

İhsan Cemil DEMİR* - Merve MALAK**
* Prof. Dr., Afyon Kocatepe Üni.- ** Öğr. Gör., Afyon
Kocatepe Üni.
2021 / 11

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulanma biçimi ve hedeflenen fonksiyonlar bakımından, bazı ülkelerde bir servet vergisi, bazı ülkelerde ise bir dışsallık vergisi olarak karşımıza çıkabilmektedir. Devletlerin vergiye yüklediği fonksiyonların yanı sıra, verginin toplum tarafından nasıl algılandığı da ver...

SERBEST BÖLGELERDE EMLAK VERGİSİ: MÜKELLEFİYET Mİ, MUAFİYET Mİ?

Sevgi DANIŞAN*
* Yeminli Mali Müşavir, E. Vergi Müfettişi
2021 / 11

Emlak Vergisi Kanunu’nda Türkiye’de bulunan bina ve arazilerin vergi değerleri üzerinden hesaplanan tutarda emlak vergisi alınması yönünde düzenlemeler yer almakta olup, her vergi kanununda olduğu gibi bu kanunda da bazı istisna ve muafiyetlere yer verilmiştir. Bunlardan biri de serbest bölgelerde yer a...

YARGITAY İÇTİHADI ÇERÇEVESİNDE PROFORMA FATURALARIN DAMGA VERGİSİ KANUNUNA TÂBİYETİ

Cihan BAŞ*
* Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2021 / 11

Proforma faturalar ticarette sıklıkla kullanılan belgelerdendir. Dış ticarette ise proforma faturalar neredeyse vazgeçilmez bir konuma gelmiştir. Bunda, dış ticaretin iç ticarete nazaran daha karmaşık yapısı, iletişim, ulaşım, ödeme vb. koşullardaki zorluklar etkili olmaktadır. Bununla beraber ticarette...

Amerikalı siyasetçi ve diplomat Benjamin FRANKLİN’in en ünlü aforizmalarından biri; ölüm ve vergiler dışında bu dünyada hiçbir şeyin kesin olmadığıdır. Vergi kesindir ve verginin sosyolojik- psikolojik boyutları göz ardı edilmemelidir. Modern mali yapıda vergilerin toplumsal bir huzursuzluk kaynağına dö...

1990’lı yıllarda sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesinden bu yana gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye girişlerinde büyük artışlar gözlenmektedir. Ancak bu sermaye girişlerinin tersine dönmesi ile bu ekonomilerde sermaye hesabı kaynaklı krizler görülmesi sermaye hareketlerinin öngörülen faydal...