TAŞINMAZ RANTI ÜZERİNDEN KAMU GELİRİ ELDE ETME ARAYIŞLARI

Nezih VARCAN* - Canatay HACIKÖYLÜ**
*Prof. Dr., Anadolu Üni., İktisat Fakültesi-**Doç.
Dr., Anadolu Üni., İktisat Fakültesi
2021 / 4

Taşınmazlar üzerinden elde edilen rantın kamuya aktarımı dönem dönem mali mevzuatın da konusu olmuş ve çoğu zamanda bu rantın kamuya aktarımı tam olarak sağlanamamıştır. Ülkemizde taşınmaz rantlarının kamuya aktarım çabalarına tarihsel açıdan bakıldığında özellikle maliye kaynaklarında farklı vergi t...

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNTEMİNDE İŞVERENLERCE ÇALIŞANLARA EKİPMAN TEMİN EDİLMESİNİN VE GİDER KARŞILIĞI ÖDEMEDE BULUNULMASININ VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU

Oytun YAĞLITEPE* - Ersin TERZİOĞLU**
*Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı-**Vergi
Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2021 / 4

Küresel koronavirüs salgını ile gündeme gelen uzaktan çalışma modelinin, düşünce emeğine dayalı iş kollarında salgın sonrası dönemde de uygulanmaya devam edeceği düşünülmektedir. Bu hususta işverenlerin, uzaktan çalışma yönteminin gereği olarak, ücretlilere ekipman temin etmesi veya çalışanların günd...

YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GÖTÜRÜ GİDERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Erkan KIZIL*
*Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2021 / 4

Götürü gider uygulaması mevzuatımıza girdiği tarihten itibaren sık sık tartışılmaktadır. Bu uygulamaya ilişkin olarak düzenlenen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1’inci maddesi ile idare tarafından yayımlanan 194 no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği arasında, normlar hiyerarşisinin ihlal edildiği ...

İNCELEMEYE BAŞLANILMASINDAN SONRA VERİLEN DÜZELTME BEYANNAMELERİ ÜZERİNE BİR ÖNERİ

Levent ÖZKAYA*
*Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2021 / 4

Beyan esasının temelinde mükelleflerin, işlemlerini vergi idaresine belirli dönemlerde kendilerinin bildirmesi ve bu bildirim üzerine tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsil işlemlerinin yapılması bulunmaktadır. Ancak mükellefler, çeşitli sebeplerden dolayı beyannamelerini yanlış veya hatalı olarak verebilm...

YARGI KARARLARI IŞIĞINDA VERGİ İNCELEMESİNİN YAPILACAĞI YER VE İNCELEMEYE BAŞLAMA ZAMANI

Yasin GÜN*
* Vergi Mahkemesi Üyesi, E. Vergi Müfettişi
2021 / 4

Vergi incelemesinin yapılacağı yer ve doğrudan ilgili olan incelemeye başlama zamanı; re’sen takdir, pişmanlık, izaha davet, cezada indirim, af kanunlarından yararlanma, gizleme fiili nedeniyle vergi kaçakçılığı suçuna sebebiyet verme gibi mükellefi pek çok açıdan etkileyebilen bir konudur. Özellikle...

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere yapılan ödemelerin; aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgelerle tevsiki zorunluluğunun ve tabi olduğu zirai gelir vergisi kesintisinin uygulanmasında özellikli durumlar bulunmaktadır. Bu özellikli durumların oluşması neticesinde meydana gele...

GENÇ GİRİŞİMCİLERDE KAZANÇ İSTİSNASI HÜKÜMLERİNİN GEÇMİŞE YÖNELİK UYGULANMASI MEVZUU

Burak USTALI* - Samet YÜCEL**
*Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı-**Vergi
Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2021 / 4

Kamu harcamalarının finansmanında en önemli gelir kalemi olan vergi, bazı durumlarda kamu harcamalarının finanse edilmesi dışında ülkedeki sosyal, iktisadi, kültürel, teknik ve bilimsel gelişmeleri düzenlemeye ve geliştirmeye yönelik etkin bir şekilde kullanılabilmektedir. Örneğin; yatırım ortamını...

GELİŞMEKTE OLAN VE GELİŞMİŞ ÜLKELERDE VERGİ POLİTİKALARININ EKONOMİK BÜYÜME VE GELİR DAĞILIMINA ETKİLERİ

Temel GÜRDAL* - Veysel İNAL**
* Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi-* Prof. Dr., Sakarya
Üniversitesi
2021 / 4

Vergi politikaları çıktısı olan vergi gelirlerinin, makroekonomik değişkenler üzerindeki etkileri geçmişten günümüze maliye alanındaki tartışmaların önemli konularından olmuştur. Gerek teorik gerekse ampirik çalışmalara konu olan etkiler, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ve uyguladıkları dolaylı dolaysı...

TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE PRİM ZİYAI KABAHATİ VE YAPTIRIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet BULUT
* Doç. Dr. Bayburt Üniversitesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü
2021 / 4

Sosyal güvenlik sistemlerinin en önemli problemlerinden birisi finansal açıklardır. Finansal açıkların temelinde ise kayıtdışı istihdam, prim harcamaları, tahsilattaki başarısızlık ve af/ yapılandırma beklentileri yatmaktadır. Yaşanan finansal açıklar orta ve uzun vadeli birçok sorunu da beraberinde...

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

Resurullah SULUOVA*
Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2021 / 4

Değerli Konut Vergisi 7194 Sayılı Kanun ile vergi mevzuatımız arasında ki yerini almış ve bu yıl itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yeni bir vergi olması nedeniyle yeteri kadar bilgi sahibi olunmayan bu verginin uygulaması bakımından, hangi taşınmazların kapsamda olduğu, mükellefi, vergi tutarının nası...