MAKALELER

VERGİ USUL KANUNU ŞÜMULÜNÜN İRDELENMESİ

Ahmet Ozan KARABULUT*
* Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2024 / 7

Bilindiği üzere, mevcut 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) 1961 yılında yürürlüğe girmiş olup, haliyle de o dönemin dilini kullanmış, bir başka ifade ile yasa hükümlerini o dönemde sıklıkla kullanılan kelimelerin üzerine kurmuştur. Aradan geçen 60 yılı aşkın sürede kullanılan bu kelimeler eskimiş ve gün...

BOŞ EV VERGİSİ, UYGULAMA ÖRNEKLERİ VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ

Ünal SEMERCİ*
* Vergi Başmüfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2024 / 7

Boş ev vergisi, yurt dışında bazı ülkelerde belirli bir süre boyunca boş bekletilen ve içinde kimsenin ikamet etmediği konutun sahibinden alınan vergidir. Türkiye’de böyle bir vergi yürüklükte değildir. Türkiye’de artan konut ihtiyacı, konut stoku, konut arz- talep dengesizliği ve yükselen konut kiralar...

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE VERGİ ADALETİ, VERGİ YÜKÜ VE OECD ÜLKELERİNDEKİ DURUM

Altuğ Murat KÖKTAŞ* - Kazım GÖKTAŞ**
* Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi-** Vergi
Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2024 / 7

Vergi, tüm ülkeler için en önemli gelir kaynağı olmasına rağmen, verginin kimlerden, ne kadar alınacağı ve hangi gelir gruplarından ne ağırlıkta alınacağı konusu günümüz kamu maliyesinin hep tartışılan konularından olmuştur. Verginin adil olması gerektiği büyük çoğunluk tarafından savunulmuş ancak, adil...

İŞLETMELERDE VERGİ PLANLAMASI VE OPTİMİZASYONUNUN ÖNEMİ

Murat GEZER*
* Dr., (PhD), International Dublin University, İşletme
Yönetimi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
2024 / 7

Bu makalenin amacı, işletmelerin vergi stratejilerine odaklanarak maliyet azaltma ve vergi optimizasyonu konularını ele almaktır. Vergi stratejileri, işletmelerin vergi maliyetlerini minimize ederek benimsedikleri yöntemlerdir. Makalede, vergi stratejilerinin işletmeler üzerindeki etkileri incelenirken,...

DİJİTAL EKONOMİDE VERİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ SORUNSALINA GENEL BİR BAKIŞ

Begüm KİREŞCİ* - Sami Mahir KİREŞCİ**
*(YÖK) 100/2000 Doktora Programı Kamu Maliyesi Öncelikli
Alanı Araştırmacısı-** Dr., SMMM
2024 / 7

Dijital ekonominin yükselişi, teknolojik ilerlemelerin ve internetin yaygın kullanımının bir sonucudur. Bu süreç, işletmelerin faaliyetlerini dijitalleştirmesine ve veri odaklı bir yapıya geçişine yol açmıştır. Ancak, bu dijitalleşme süreci, geleneksel vergilendirme yaklaşımlarının etkinliği konusunda b...

PAYLAŞIM VE GIG EKONOMİ ÖZELİNDE PLATFORM EKONOMİSİNİ VERGİLEMEDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ÇABALARI

Birol UBAY*
* Dr. Öğretim Üyesi, İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye
Bölümü
2024 / 7

Paylaşım ve GIG ekonomileri dijital platform ekonomilerinin özellikle COVİD 19 döneminde yaygınlaşan ve gelişen iki önemli türüdür. Tüketiciden tüketiciye varlık paylaşımı veya hizmet sunumu işlemlerinin gerçekleştirildiği bu platform ekonomileri; aracılık ettikleri işlemler ve karşı karşıya getirdiği t...

KRİPTO PARALARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

Meltem GÜL*
* Öğr. Gör. Dr., Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler
MYO, Yönetim Organizasyon Bölümü
2024 / 7

Bu çalışmanın amacı, kripto paraların muhasebeleştirilmesi ve vergilendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunmaktır. Çalışmada, kripto paralar, ilgili literatür özeti muhasebeleştirme konusundaki görüşler ve örnek uygulamalarla muhasebeleştirme yöntemleri ve vergilendirmeye yönelik durumlara yer ve...

MÜDAHALECİ DEVLET YAKLAŞIMI PERSPEKTİFİNDEN ÇEŞİTLİ GÜNAH VERGİSİ UYGULAMALARI

Mehmet Sadık AYDIN*
* Dr. Öğretim Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi
2024 / 7

1929 Ekonomik Krizi öncesi sadece mali amaçlarla başvurulan vergilere, kriz sonrasında çeşitli amaçlarla başvurulmuştur. Müdahalecilik yaklaşımı doğrultusunda özellikle paternalist devlet uygulamasının yansıması olarak günah vergisi kavramı kullanılmıştır. Bu çalışmada dünyada vergi uygulamaları incelen...