SERMAYE TAMAMLAMA FONUNUN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖNERİLER

Zeki DOĞAN
Prof. Dr., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İ.İ.B.F.,
İşletme Bölümü.
2020 / 2

Bilindiği üzere şirketler, mal veya hizmet üretmek amacıyla kurulan iktisadi birimlerdir. Şirketlerin birçok kuruluş amaçları bulunmaktadır. Bu amaçlarından biri de maksimum kar elde etmektedir. Fakat şirketler zaman zaman karı bırakın beklenenden çok daha fazla zarar etmekteler ve bu nedenle de sermayelerini...

İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE EKONOMİ ve UYGULANAN VERGİ SİSTEMİ ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ

Yiğit YILMAZ
Vergi Müfettiş Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2020 / 2

Avrupa’nın kuzeyinde yer alan İskandinav ülkeleri gerek ekonomik göstergeleri gerekse yaşam standartları açısından dünyanın önde gelen ülkeleridir ve bu durum vergi sistemleri açısından da benzerlik göstermektedir. İskandinav ülkeleri olan Norveç, İsveç ve Danimarka’nın vergi sistemleri uygulamada birbirleri...

VERGİLEME TEKNİĞİ AÇISINDAN ANTİ-DAMPİNG VERGİSİNİN İNCELENMESİ

Göksel KARAŞ* - Ebru KARAŞ**
*Dr. Kütahya Dumlupınar Üni, İİBF, Uluslararası Ticaret
ve Finans. - ** Dr.Uşak Üni, İİBF,Maliye.
2020 / 2

Vergi ödevinin ortaya çıkması ve son bulması belli bir süreç dahilinde gelişmektedir. Bu süreç, vergileme tekniği olarak ifade edilmektedir. Mükellef açısından vergi borcunun ödenmesi, devlet açısından ise vergi alacağının tahsil edilmesi vergiyi doğuran olay, tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil aşamalarından me...

İHBAR İKRAMİYESİ MÜESSESESİ

Bayram GÜLÇİÇEK
Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2020 / 2

1905 sayılı Kanunda, daimi nitelikteki vergilerden yanlış beyanname vermek veya çift defter tutmak veya sair suretlerle ketmedilmiş olanları haber verenlere tahakkuk edecek vergi ve misil ceza tutarları üzerinden belli bir tarifeye göre ikramiye verileceği hüküm altına alınmıştır. Hesap olunacak ikramiyenin ü...

Sermaye şirketi olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin varlığından tamamen veya kısmen alınmayan vergi ve buna bağlı alacaklar ile vergi cezaları, yasal ödevleri yerine getirmeyen kanuni temsilcilerin varlıklarından alınmaktadır. Limited şirket ortakları da, şirketten tamamen vey...

MERNİS ADRESİNDE TEBLİĞ SORUNU

İsmet POLAT
Yeminli Mali Müşavir, E. Vergi Müfettişi
2020 / 2

Tebliğ işlemi vergi uygulamalarında önem arz eden bir konudur. Vergi mevzuatı uyarınca tarh işlemi ancak yapılan işlemin tebliği ile hüküm ifade etmektedir. 2018 yılında yapılan yasal değişiklikle MERNİS adresinin de bilinen adreslere dahil edilmesi bu konuyu daha da önemli hale getirmiş ve beraberinde çeşitl...

TÜRKİYE’DE VERGİ DENETİMİNDE ELEKTRONİK YOKLAMA ve YAYGIN YOĞUN VERGİ DENETİMİ

Fazlı YILDIZ* - Erkan DURU**
* Doç. Dr. Kütahya Dumlupınar Üni,İİBF Maliye. - **Gelir
Uzmanı, Gelir İdaresi Başkanlığı.
2020 / 2

Vergi, kamu hizmetlerinin finansmanı amacıyla devletin egemenlik gücüne dayanarak koyduğu mali yükümlülüklerin en önemlisidir. Kamu hizmetlerinin devamlı bir şekilde yürütülmesi açısından devletin sürekli vergi gelirlerine ihtiyacı vardır. Beyan usulüne dayanan vergilendirme sistemlerinde vergi denetimi kaçın...

ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN DÜZELTME TALEPLERİNİN ZAMANAŞIMI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Serkan KURT
Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2020 / 2

Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan “örtülü sermaye uygulaması” vergi güvenlik müesseselerinden biridir. Örtülü sermaye üzerinden hesaplanan faiz vb. ödemeler ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olmadığından gerek Gelir Vergisi gerekse Kurumlar Vergisi Kanunları açısından ticari kazancın tespi...

AEROSOL ÜRÜN İMALATINDA FASON ÜRETİMİN ÖTV İADESİ KARŞISINDAKİ DURUMU

Ümman CERİT
Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2020 / 2

Özel Tüketim Vergisi, belirli mala ithalat, imalat veya ilk iktisap aşamasında tek sefer uygulanan ve tüketim üzerinden alınan bir vergidir. Özel Tüketim Vergisi Kanununda “Verginin Tecili”, “Verginin İndirimi” ile ilgili yapılan düzenlemeler, imalatta ÖTV yükünü arındıran düzenlemeler olarak karşımıza çıkmak...

AMME ALACAKLARINDA RÜÇHAN HAKKI UYGULAMASI ve GARAMETEN TAKSİM

Hakan BAY
Dr. Öğretim Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü.
2020 / 2

Bu çalışma devletin sunduğu hizmetlerin zamanında ve tam olarak finansmanının sağlanması amacıyla borçluların cebri yollarla takibinde amme alacaklarının diğer alacaklara karşı hangi durumlarda öncelikli olarak tahsil edileceğini ele almaktadır. İcra ve İflas Kanunu hükümleri de göz önünde bulundurularak son ...

İMHA EDİLMESİ GEREKEN MALLARIN DEĞERLEMESİ, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ve UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Seda KOSKA
Vergi Müfettiş Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2020 / 2

27.03.2018 tarih ve 30373 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 10. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa “İmha Edilmesi Gereken Mallar” başlıklı 278/A maddesi ihdas edilmiştir. Söz ...

VERGİSEL UYUŞMAZLIKLARDA İSTİSNAİ BİR HUKUK YOLU: BİREYSEL BAŞVURU

Yasin ÇOLAK
Vergi Müfettiş Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2020 / 2

Vergilerin yalnızca mali amaçlarla değil, sosyal, kültürel vb. amaçlarla kullanılmaya başlanması; kamu ekonomisinin büyümesine, vergi oranlarının yükselmesi ile yeni vergilerin konulmasına ve dolayısıyla vergi mevzuatında dağınıklık ve karmaşıklıklara paralel olarak mükellef hak ve özgürlüklerine yönelik ihla...

DÂHİLDE İŞLEME REJİMİNİN KDV İADESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ve ÖZELLİKLİ KONULAR

Yiğit YILDIZ
Vergi Müfettiş Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2020 / 2

Dâhilde İşleme Rejimi (DİR), imalat sektöründeki işletmelerin uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü artırmak, pazarlarını genişletmek ve ürün çeşitliliğini artırmak için dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmelerine olanak sağlayan etkili bir gümrük rejimidir. Ülkemiz ihracatının neredeyse yarısı, ...

TÜRKİYE’DE CARİ AÇIĞA GENEL BİR BAKIŞ

Orkun BAYRAM* - Fırat YILMAZ**
* Dr.Öğr.Üyesi,Antalya Bilim Üni., Ekonomi Böl. Başk.-
**Araş.Gör.,Antalya Bilim Üni., Ekonomi
2020 / 2

Türkiye, 2000’li yıllardan bu yana hatırı sayılır derecede yüksek bir cari açıkla yüzleşmiştir. Bu durum, ekonomi çevreleri tarafından ülke ekonomisinin başlıca sorunu olarak nitelendirilmiştir. Bu bağlamda birçok ulusal ve uluslararası kuruluş, cari açık sorununa kalıcı bir çözüm bulunmasının zorluğuna işare...

TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYGULAMASINDA “HER TÜRLÜ VERGİ” İBARESİ SORUNSALI

Serkan TOLGA
Vergi Müfettiş Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2020 / 2

Bilindiği üzere transfer fiyatlandırması uygulamasının amacı, ilişkili kişilerle mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan gerçek kişi ve kurumların gelirlerinin tam ve doğru olarak beyan edilmesini sağlamak ve transfer fiyatlandırması yoluyla vergi matrahının aşındırılmasına engel olmaktır. Ancak tam müke...