7326 SAYILI KANUNU’NA GÖRE MATRAH ve VERGİ ARTIRIMI

Zeyneddin ÇETİN*
* Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2021 / 7

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’dan yararlanmak için bazı istisnai durumlar ve kişiler hariç mükellef olsun olmasın herkes, başvuruda bulunabilir. Artırım hükümlerinden yararlanabilmek için 31.08.2021 tarihine kadar bildirimd...

COVID-19 SALGININDA TÜRKİYE’NİN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİ VE 2021 YILI BÜTÇESİNİN ANALİZİ

Mustafa Doğukan ÇAKMAK*
* YÖK Doktora Bursiyeri, Manisa Celal Bayar Üni., İİBF
2021 / 7

Covid-19 ile birlikte hayatın her alanı köklü bir şekilde değişime uğramıştır. Özellikle salgının sağlık ve ekonomi alanında sebep olduğu etkiler, küresel ölçekte ve tahrip edici bir seviyede gerçekleşmiştir. Öte yandan salgının ekonomik etkileri sebebiyle, küresel anlamda nasıl bir ekonomik kriz yaşand...

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI VE GÜNCEL DÜZENLEMELER

Faruk TAŞYÜREK*
Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2021 / 7

Transfer fiyatlandırması yöntemiyle kazanç aktarımı düzenlenmesi bilindiği üzere 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunda düzenlenmiştir. Anılan Kanuna vergi otoritesi 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 41/5 maddesi ile atıfta bulunmak suretiyle, hem gelir hem de kurumlar vergisi kanunlarında düzenleme yapıla...

Mükellefle ihtilafa düşmeden yaşanan vergisel uyuşmazlıkları idari yöntemlerle çözme seçeneklerinden biri olan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 376’ncı maddesi, 7194 sayılı kanunla yapılan değişiklik öncesi hakkında işlem yapılan mükelleflerden kanuni şartları taşıyanlara vergi ziyaı cezasında ilkinde y...

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TİCARİ İŞLETMEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDE VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER VE ŞİRKET TASFİYE YÖNTEMİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Ramazan KAYA* - Mevlana ERTAK**
* Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı- ** E.
Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2021 / 7

Anonim veya Limited şirketler; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 194/3’üncü maddesi uyarınca tür değiştirmek sureti ile ticari işletmeye (Şahıs İşletmesine) dönüştürülebilmektedir. Bahsi geçen bu dönüşüm yoğun şekilde başvurulan bir değişim olmamakla beraber son dönemlerde şirketlerin tasfiyeleri nede...

DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİN ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Onur UÇAR*
* Dr. Öğr. Üyesi, Osmaniye Korkut Ata Üni., İİBF
2021 / 7

Değerli konut vergisi, Emlak Vergisi Kanunu’na 7194 sayılı Kanun hükümlerince eklenerek Türk vergi sistemine dahil olmuştur. 7221 sayılı Kanunla nihai şeklini alan vergi, belli nitelikleri haiz mesken nitelikli konutları konu edinmektedir. Söz konusu özellikler arasında yer alan ve bir bakıma vergiye de...

DELİL TÜRLERİ VE İSPAT YÜKÜ SORUMLULUĞUNUN VERGİ YARGILAMA HUKUKUNA YANSIMASI

Taner ERCAN
* Dr. Öğr. Üyesi, Kırklareli Üniversitesi, İİBF, Maliye
Bölümü
2021 / 7

Vergileme sürecinde gerçekleştirilen işlemler zaman zaman mükellef ile idare arasında birtakım uyuşmazlıklara sebebiyet verebilmektedir. Söz konusu mübayenetler idare aşamasında ve vergi yargısı vasıtası ile çözümlenmektedir. Vergi Yargılama Hukuku kapsamında meydana gelen uyuşmazlıklar vergi yargısında...

HİLENİN TESPİT EDİLMESİ: PEKİ NASIL? HİLE TEORİSİ KAPSAMINDA ETKİN BİR HİLE SORUŞTURMA SÜRECİ

Murat ERDOĞAN*
* Dr. Öğr. Üyesi, Akdeniz Üniversitesi, İİBF
2021 / 7

Beyaz yakalı suçlar, faillerin mesleki becerileri ve fırsatlarını kullanarak bireysel ya da organize bir suç davranışıdır.1 Literatürde mesleki hile olarak da adlandırılan bu suç eylemi bankamatik cihazının işlevi ile benzerlik göstermektedir. Her ikisi de para çekmek için tasarlanmıştır. ATM’ler kullan...

KAMU KESİMİ BÜYÜKLÜĞÜ VE ETKİNLİĞİ BÜTÇE DENGESİ ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? DİNAMİK PANEL VERİ YAKLAŞIMINA DAYALI BİR DEĞERLENDİRME

Onur SADIKLI* - Pelin VAROL İYİDOĞAN**
* Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı - ** Doç. Dr.,
Hacettepe Üniversitesi
2021 / 7

Bu çalışmanın amacı, kamu kesiminde kamu harcamaları yoluyla sağlanacak etkinliğin bütçe dengesi üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, bütçe açıklarına neden olan kamu harcamalarının etkin yapılması durumunda mali denge üzerindeki etkisi çeşitli göstergeler aracılığıyla tahmin edilme...

KAMU TERCİHİ TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN YUNANİSTAN BORÇ KRİZİNİN MALİ NEDENLERİ, ALINAN MALİ TEDBİRLER VE SONUÇLARI

Deniz ALÇİN ŞAHİNTÜRK
* Arş. Gör. Dr., Manisa Celal Bayar Üni.,İİBF, Maliye
Bölümü
2021 / 7

Yunanistan küresel krizi en ağır yaşayan ülke olduğundan çalışmada bunun nedenlerinin kamu tercihi teorisi açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Yunanistan, kriz öncesinde ekonominin kırılganlığını ortadan kaldıracak düzenlemeleri yapmadan yıllarca ekonomik göstergelerini uluslararası kurumlara yanlış ra...