MAKALELER

İŞTİRAK YATIRIMI KAVRAMI VE TMS 28 STANDARDI/VERGİ USUL KANUNU ÇERÇEVESİNDE MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMLERİ

Hasan KİRAZ*
* Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2024 / 2

İşletme mali politikalarının içerisinde yatırım stratejileri en önemli insan kaynağı aktarılan alandır. Doğru karar alma ve öz kaynak aktarımında minimum risk ve maksimum getiri oranlarına yaklaşma noktasında, kaynak aktarımının ne oranda yapılacağının ve ortalama getirisinin ne olacağının işletmelerce ...

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK FAALİYETLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE İADE UYGULAMASI

Ertuğrul TURAN*- Şeyma AVCI TURAN**
* Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı-** Gelir
Uzman Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2024 / 2

Ekonomik kalkınmanın temel sektörlerinden olan taşımacılık aynı zamanda işletmelerin rekabet gücünü etkileyen unsurların başında gelmektedir. Bu kapsamda ülkemizde de dış ticaret hacminin büyümesini sağlamak, işletmelere rekabet gücü kazandırmak ve işletmeleri mali açıdan desteklemek amacıyla transit ve...

7456 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

Temel GÜRDAL* -Nazlı DEMİRTAŞ**- Sertaç KOÇ***
* Prof. Dr., Sakarya Üni.-** YÖK 100/200 Doktora Öğrencisi-***
Gelir Uzmanı, HMB
2024 / 2

Vergiler, kamu harcamalarının finansmanı konusunda devletin egemenlik gücüne bağlı olarak en sık başvurulan kesin ve karşılıksız gelir kaynaklarından biridir. Bu kaynağın vergileme ilkeleri göz ardı edilmeyerek güvenli ve istikrarlı bir şekilde düzenlenmesi son derece önemlidir. Olağanüstü dönemlerin ya...

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (Kanun) 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarım, Montaj İşleri İle Teknik Hizmetlerden Sağlanan Kazançlarda İstisna” hükmü, vergi mükelleflerine önemli vergisel avantajlar sunmaktadır. Yapısı gereği bu istisn...

KUR KORUMALI MEVDUAT UYGULAMASI DÖVİZ KURU ÜZERİNDE ETKİLİ OLDU MU?

Murat KARAHAN* -Mehmet Akif AKGEMCİ**
* Doç.Dr., Gaziantep Üniversitesi-**** Öğr. Gör. Harran
Üniversitesi
2024 / 2

Ülke ekonomileri içerisinde yer alan ekonomik değişkenlerdeki yaşanan artış veya azalışlar diğer makroekonomik değişkenler üzerinde etkili olabilmektedir. Bu kapsamda ülkemizde 2021 yılı son çeyreğinden itibaren hızlı bir şekilde artan döviz kuru piyasalarda reel fiyat oluşumunun önüne geçmiş ve maliyet...

FSEK KAPSAMINA GİREN ESERLERİN, SAHİPLERİ TARAFINDAN NFT İHRACINA KONU EDİLEREK SATILMASININ GELİR VERGİSİ AÇISINDAN ANALİZİ

Alara Efsun YAZICIOĞLU* - Sıla ADAK**
* Dr. Öğr. Üyesi, Kadir Has Üniversitesi-** Arş. Gör.,
Kadir Has Üniversitesi
2024 / 2

Bu çalışmada; kripto varlık türlerinden biri olan NFT’lerin, fikri mülkiyet alanında bir eseri konu edinmesi ve bu eserin sahibinin, eserinin NFT’sini satmak suretiyle ve/veya eseri üzerindeki haklarını akıllı sözleşmeler aracılığıyla devretmek suretiyle kazanç elde etmesi durumunda, elde edilen bu kaza...

DENETİM KOMİTESİNİN YAPISI İLE VERGİDEN KAÇINMA ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İlker KIYMETLİ ŞEN*
* Prof.Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme
Anabilim Dalı
2024 / 2

Bu çalışmanın amacı denetim komitesinin yapısı ile vergiden kaçınma arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Borsa İstanbul’da 2021 ve 2020 yıllarında işlem gören şirketlerin finansal tablo bilgileri, kurumsal yönetim ile ilgili raporları ve web siteleri incelenerek veriler elde edilmiştir. Çalışmada çoklu ...

ALTMAN Z, SPRINGATE VE FULMER MODELLERİ İLE FİNANSAL BAŞARISIZLIK TAHMİNİ: BİST İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Elif YÜCEL* -Yasemin ERTAN** -Utku YÜKSEL***
* Doç.Dr., Bursa Uludağ Üni.-**Doç.Dr., Bursa Uludağ
Üni-*** Doktora Öğrencisi, Bursa Uludağ Üni.
2024 / 2

Finansal başarısızlık, bir işletmenin finansal yükümlülüklerini yerine getirmede güçlük yaşaması veya bunları tam olarak yerine getirememesi durumunu ifade etmekle birlikte işletmelerin operasyonel ve stratejik açıdan da zayıf olduğunun bir göstergesidir. Bu nedenle işletmeler, zayıflıklarını ve potansi...